Photo#124: Dr. Peck and Vishnu Diyaljee, 19 Nov. 1990. Photo donated by Vishnu Diyaljee.